Szanowni Państwo,

Informujemy, że realizacja projektu pn. „Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach” z końcem roku 2023 dobiegła końca. Oficjalnie zakończono wszystkie etapy rekultywacji, które były realizowane przez  4 lata. Obecnie trwa proces końcowego rozliczenia projektu. W ramach projektu udało się nie tylko poprawić stan wody w jeziorach, ale również zagospodarować teren wokół jezior z korzyścią dla środowiska i mieszkańców.

W ramach działań rekultywacyjnych przeprowadzono trzy rodzaje zabiegów:

a. Rekultywację mechaniczną – wydobycie i zagospodarowanie osadów dennych z Jeziora Karczemnego,
b. Rekultywację chemiczną – inaktywacja fosforu na jeziorach: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże poprzez aplikacje koagulantów: chlorek poliglinowego PAX 18 oraz chlorek żelaza PIX 111,
c. Rekultywację biologiczną – zabiegi biomanipulacji koncentrujące się na dwóch głównych działaniach: odłowach regulacyjnych i zarybieniu narybkiem rodzimych gatunków ryb drapieżnych: szczupaka, sandacza oraz bolenia.
Uzupełniająco w ramach zabiegów stricte rekultywacyjnych prowadzono stały monitoring środowiskowy jezior objętych projektem, polegający na:
a. Badaniach wody jeziornej oraz wód dopływów powierzchniowych do jezior oraz wylotów brzegowych,
b. Badaniach biologicznych 4 jezior obejmujących: Badania zbiorowisk flory naczyniowej, Badania zespołu glonów planktonowych, Badania fauny bezkręgowej – zooplankton, Badania fauny bezkręgowej – makrozoobentos, Badania zespołów ryb.

Działaniami dopełniającymi realizację projektu była budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej, w ramach której zrealizowano:

1. Zagospodarowanie terenu wzdłuż Strugi Klasztornej w Kartuzach

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i roboty budowlane w zakresie zagospodarowania istniejących terenów zielonych w obrębie Strugi Klasztornej i zachodniej części Parku im. Solidarności w Kartuzach, z uwzględnieniem rozwiązań sprzyjających małej retencji wód opadowych, w tym:

1) wyczyszczenie i wyregulowanie istniejących basenów wraz ze skarpami,
2) renowacje i wyregulowanie koryta Strugi Klasztornej,
3) wybudowanie ciągów pieszych wzdłuż Strugi Klasztornej,
4) wybudowanie platform o walorach rekreacyjnych,
5) podniesienie walorów estetycznych przez posadzenie nowej roślinności: drzew, krzewów, traw, bylin i innych,
6) ustawienie ławek, koszy na śmieci i innych elementów małej architektury,

7) zaprojektowanie i budowę instalacji oświetlenia terenu.

Fot. Byczkowski, Zagospodarowanie Strugi Klasztornej z lotu ptaka, 2023
Fot. Byczkowski, Tablica informacyjna oraz strefa rekreacyjna przy Strudze Klasztornej

2. Budowa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej nad Jeziorem Klasztornym Dużym

W ramach zadania została przygotowana dokumentacja projektowa, którą podzielono na dwa etapy oraz wykonano roboty budowlane dla I etapu. Realizacja robót budowlanych obejmowała cały zakres zadania z wyłączeniem większości elementów znajdujących się na wodzie. Natomiast drugim etapem w ramach prac projektowych było wykonanie dokumentacji projektowej na pozostały zakres zadania określony w programie funkcjonalno – użytkowym tj. pomost stały, pływający slip, hangar na sprzęt, platformy/pomosty stałe, pomosty pływające, pomost rekreacyjny, plac nadwodny, siedziska w układzie trybunowym, wydzielone w obrębie platformy kąpielisko dla dzieci, siedzisko na moście oraz budynek obsługi plaży.  Realizacja etapu II została zaplanowana do wykonana w latach 2024-2025.

Fot. UM Kartuzy, Burmistrz Mieczysław Grzegorz Gołuński wraz z Zastępcą Burmistrza Sylwią Biankowską nad Jeziorem Klasztornym Dużym
Fot. UM Kartuzy, Zagospodarowany teren nad Jeziorem Klasztornym Dużym

3. Promenada nad Jeziorem Klasztornym Małym

W ramach zadania zagospodarowano teren przy Jeziorze Klasztornym Małym wraz z utworzeniem ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż jeziora z małą architekturą.

Fot. P. Kuchta. Promenada nad J. Klasztornym małym- widok na Kolegiatę Kartuską

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›