Projekt pn. „Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach”

 

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0002/18-00 z dnia 12.09.2019 r.

 

Koszty kwalifikowane w ramach otrzymanej dotacji POIiŚ 2014-2020 wynoszą 60 519 279,83 zł.

Wartość dofinansowania UE w formie dotacji bezzwrotnej dla inwestycji wynosi 51 441 387,85 zł,

a wartość środków wkładu Gminy Kartuzy to kwota 9 077 891,98 zł

 

Głównym celem przedmiotowego projektu jest przywrócenie biologicznej aktywności zdegradowanych i zanieczyszczonych jezior kartuskich poprzez ich kompleksową rekultywację. Szczegółowe cele ekologiczne projektu dotyczą:

– eliminacji zagrożeń dla zdrowia ludzi oraz środowiska ze strony zanieczyszczonych obecnie jezior,

– wyeliminowania negatywnego wpływu jezior na walory środowiskowe sąsiednich obszarów     podlegających prawnej ochronie,

– eliminację rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pochodzących z analizowanych jezior na tereny sąsiednie, w tym ich wpływu na wody rzeki Raduni i Morza Bałtyckiego,

– poprawy jakości wszystkich komponentów środowiska w obrębie jezior kartuskich,

– odnowienia terenów biologicznie czynnych w obrębie jezior.

 

Bezpośrednimi efektami realizacji przedmiotowego projektu będą:

Wskaźniki produktu:

– Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów – 123,77 ha,

– Liczba obiektów na których przeprowadzono rekultywację – 4 szt.

 

Wydobycie osadów

Etap rekultywacji metodą usuwania osadów dennych zostanie przeprowadzony na Jeziorze Karczemnym. Usuwanie odbędzie się metodą refulacji z zastosowaniem pogłębiarki ssącej.

Na podstawie badań stwierdzono, że średnio z Jeziora Karczemnego należałoby wydobyć warstwę około 0,75 m osadu, co daje w przybliżeniu 240 000 m3 urobku.

Wydobyty z jeziora urobek zostanie następnie przetransportowany za pomocą wybudowanego rurociągu na teren gminnej oczyszczalni ścieków w Kartuzach.

Fot. P. Kuchta

 

Rekultywacja metodami chemicznymi

Rekultywacja chemiczna polegająca na inaktywacji fosforu zostanie przeprowadzona na wszystkich 4 jeziorach objętych projektem.

Metoda ta polega na zmniejszeniu dostępności tego pierwiastka dla producentów pierwotnych (głównie glonów planktonowych i sinic) za pomocą koagulantów.

Dzieje się to wskutek strącenia związków fosforu z kolumny wody (bezpośrednio po zabiegu), ale przede wszystkim powstrzymania uwalniania tego pierwiastka z osadów dennych w dłuższym horyzoncie czasowym – wskutek zwiększenia ich zdolności sorpcyjnych.

Fot. A. Socha

 

Rekultywacja biologiczna

Zabieg biomanipulacji (rekultywacji biologicznej) zostanie przeprowadzony na wszystkich 4 jeziorach objętych projektem. Biomanipulacje rybackie są metodą kształtowania struktury ichtiofauny w celu ograniczenia nadmiernego pogłowia ryb zooplanktonożernych i bentosożernych.

Stosuje się zarybienia drapieżnymi gatunkami (głównie szczupakiem i sandaczem). Wywierają one presję pokarmową na ryby spokojnego żeru, ograniczając tym samym ich presję na zooplankton.

Fot. P. Kuchta

 

 

 

Zagospodarowanie terenu

Środowiskowe zagospodarowanie terenu obejmuje budowę infrastruktury rekreacyjnej w obrębie jezior poddawanych rekultywacji: promenady wzdłuż Jeziora Klasztornego Małego oraz zagospodarowania terenu wzdłuż Strugi Klasztornej.

 

Fot. A. Socha

 

 

 

Monitoring środowiskowy

Niezbędnym działaniem towarzyszącym procesowi rekultywacji jezior jest stały monitoring środowiskowy, prowadzony w czasie trwania projektu, związany zarówno z badaniami wód jezior oraz wód dopływów powierzchniowych do jezior i wylotów brzegowych, jak i monitoring biologiczny jezior.

 

Fot. Byczkowski

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›

Kartuskie Jeziora

Kartuskie Jeziora