Środowiskowe zagospodarowanie terenu obejmuje budowę infrastruktury rekreacyjnej w obrębie jezior poddawanych rekultywacji: promenady wzdłuż Jeziora Klasztornego Małego oraz zagospodarowania terenu wzdłuż Strugi Klasztornej.

 

W zakresie promenady wzdłuż Jeziora Klasztornego Małego konstrukcja budowli ziemnej oraz konstrukcja nawierzchni ścieżek zostały zaprojektowane i będą wykonywane w taki sposób, aby:

– przenosiły wszystkie oddziaływania i wpływy mogące występować podczas budowy i podczas użytkowania;

– miały trwałość co najmniej równą okresowi użytkowania określonemu w dokumentacji projektowej, pod warunkiem wykonania czynności wynikających z rodzaju wbudowanych materiałów, kosztów użytkowania i zasad utrzymania nawierzchni;

– nie uległy zniszczeniu w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

 

Stworzenie ciągu pieszo-rowerowego oraz ścieżek wzdłuż Strugi Klasztornej podniesie atrakcyjność tych terenów oraz umożliwi aktywny tryb spędzania wolnego czasu.

 

W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące prace:

– wycinka kolidujących drzew i zakrzewień, usunięcie darni i wyrównanie terenu;

– wykonanie robót ziemnych – wykopów i nasypów pod projektowaną nawierzchnię;

– wykonanie koryta pod projektowane konstrukcje;

– ustawienie krawężników/ oporników/obrzeży betonowych;

– wykonanie warstw podbudowy pod konstrukcje nawierzchni;

– wykonanie nawierzchni bitumicznej;

– wykonanie nawierzchni z kostki betonowej;

– wykonanie pomostów, kładek;

– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (ciąg pieszo – rowerowy);

– budowa sieci elektroenergetycznej;

– wykonanie remontu istniejących i wykonanie nowych ciągów spacerowych;

– wykonanie instalacji oświetlenia terenu;

– nasadzenia drzew, krzewów, traw, bylin;

– wykonanie miejsc wypoczynku wraz z ustawieniem na nich elementów małej architektury
– ławek, śmietników, tablic informacyjnych oraz drogowskazów.

 

Fot. P. Kuchta. Promenada nad J. Klasztornym Małym, widok na Kolegiatę Kartuską

 

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›