Wartość kosztów całkowitych przedmiotowej inwestycji wynosi 62 747 556,61 zł.

Projekt pn. „Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach” uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego).

W tym zakresie 12.09.2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji (Umowa nr POIS.02.05.00-00-0002/18-00).

Koszty kwalifikowane w ramach otrzymanej dotacji POIiŚ 2014-2020 wynoszą 60 519 279,83 zł.

Wartość dofinansowania UE w formie dotacji bezzwrotnej dla inwestycji wynosi 51 441 387,85zł, a wartość środków wkładu Gminy Kartuzy to kwota 11 306 168,76 zł.

Koszty poszczególnych etapów procesu rekultywacji przedstawia poniższa tabela.

Dodatkowo w budżecie projektu przewidziano środki na koszty towarzyszące, w tym: nadzór inwestorski, promocję projektu i rezerwę na nieprzewidziane wydatki.

Fot. UM Kartuzy

 

Etap rekultywacji

Koszt całkowity (zł)

Wydobycie i zagospodarowanie osadów dennych z Jeziora Karczemnego

47 049 193,06

Inaktywacja fosforu we wszystkich jeziorach (rekultywacja metodami chemicznymi):

1 409 347,18

Biomanipulacja we wszystkich jeziorach: odłowy regulacyjne i zarybienia

316 097,56

Środowiskowe zagospodarowanie terenu-budowa infrastruktury rekreacyjnej–promenada wzdłuż Jeziora Klasztornego Małego oraz ścieżka wzdłuż Strugi Klasztornej

10 002 944,06

Monitoring środowiskowy

1 808 877,24

 

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›