Etap rekultywacji metodą usuwania osadów dennych zostanie przeprowadzony na Jeziorze Karczemnym.

W przedmiotowym jeziorze wydzielone zostaną sektory (10), w których sukcesywnie prowadzone będzie wydobywanie urobku (frakcja płynna i stała). Sektor aktualnie poddawany procesowi usuwania osadów zostanie oddzielony od pozostałej części jeziora kurtyną z tworzywa sztucznego, aby zapobiec osypywaniu się osadu.

Usuwanie osadów dennych z jeziora przeprowadzone zostanie metodą refulacji, z zastosowaniem pogłębiarki ssącej. To rozwiązanie techniczne gwarantuje odpowiednią precyzję w selektywnym usuwaniu osadów z poszczególnych fragmentów dna oraz minimalizuje niebezpieczeństwo wtórnego uwalniania znacznych ilości fosforu z wód międzyosadowych do wody jeziora w wyniku resuspensji mechanicznej osadów.

Wlot rurociągu z urobkiem zostanie uzbrojony w kosz siatkowy filtrujący ewentualne ciała stałe (odpady, kamienie), które będą sukcesywnie odbierane przez podmiot zajmujący się gospodarką odpadami.

W kontekście miąższości wydobywania osadów Jezioro Karczemne zostało podzielone na 28 sektorów, w których na bazie badań fizyko-chemicznych określono miąższość osadów przeznaczonych do wydobycia – wynosi ona od 0,5 do 0,9 m.

Na podstawie tych badań stwierdzono, że średnio z Jeziora Karczemnego należałoby wydobyć warstwę około 0,75 m osadu, co daje w przybliżeniu 240 000 m3 urobku.

Wydobyty z jeziora urobek zostanie następnie przetransportowany za pomocą wybudowanego rurociągu na teren gminnej oczyszczalni ścieków w Kartuzach.

Fot. R. Byczkowski

Na terenie oczyszczalni osad zostanie odwodniony mechanicznie na wirówkach a następnie:

– osad który z uwagi na zawartość metali ciężkich i innych substancji jest możliwy do wykorzystania na cele rolnicze i przyrodnicze zostanie następnie poddany higienizacji wapnem. Przetworzone w ten sposób osady nadają się do wykorzystania na cele rolnicze, leśne lub na cele nierolne np. do rekultywacji terenów zdegradowanych, składowisk odpadów itp. Stanowią one wartościowy materiał poprawiający strukturę gleby, bogaty we wstępnie zmineralizowane związki organiczne oraz łatwo przyswajalne związki nawozowe w tym takie makro- i mikroelementy jak azot, fosfor, wapń, magnez, żelazo. Osady te po procesie higienizacji zostaną przetransportowana na plac składowania osadu, a następnie przewiezione partiami do wykorzystania na cele rolnicze i przyrodnicze.

– osad który z uwagi na zawartość metali ciężkich i innych substancji (benzo(a)pirenu,  benzo(b)fluorantenu, benzo(g,h,i)perylenu, indeno(1,2,3-cd)pirenu, benzo(a)antracen) nie jest możliwy do wykorzystania na cele rolnicze i przyrodnicze, zostanie po procesie odwodnienia przetransportowany na wydzielone sektory na plac składowania osadu a następnie przewieziony partiami do utylizacji.

Jeden ze zbiorników na osad z Jeziora Karczemnego. Fot. UM Kartuzy

 

Hangar, w którym czasowo będą składowane odpady. Fot. UM Kartuzy

 

W dniu odbioru inwestycji budowy hangaru. Fot. UM Kartuzy

 

Nowoczesne wirówki. Tutaj zostanie oddzielona woda z Jeziora Karczemnego od osadu. Fot. UM Kartuzy

 

W dniu odbioru inwestycji budowy wirówek. Fot. UM Kartuzy

 

Sitopiaskownik, który oddzieli od wody większe zanieczyszczenia, także np. kamienie. Fot. UM Kartuzy

 

Widoczne tu rury już tworzą rurociąg umiejscowiony na taflach jezior. Fot. UM Kartuzy

 

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›