Rekultywacja kartuskich jezior

Kompleksowa rekultywacja jezior: Mielenko, Karczemne, Klasztorne Małe i Klasztorne Duże w Kartuzach.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0002/18-00 z dnia 12.09.2019 r.

 

Przeczytaj więcej o projekcie ›

Krótko o przedsięwzięciu

Projekt przewiduje kilka etapów, które będą się składać na kompleksowe oczyszczenie jezior i zagospodarowanie terenów wokół nich, aby można było korzystać z naszych akwenów. W pierwszej kolejności nastąpi wydobycie i unieszkodliwienie osadów dennych z Jeziora Karczemnego. Zbiornik zostanie podzielony specjalnymi kurtynami na sektory, w których sukcesywnie będzie prowadzone usuwanie osadów dennych.

 

Zobacz więcej ›


Rekultywacja

Całe zadanie obejmuje kilka etapów, które składać się będą na kompleksowe oczyszczenie jezior i zagospodarowanie terenów wokół, aby można było z nich korzystać.

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›