Zakończono realizację pierwszego etapu zadania pn.” Zagospodarowanie terenu wzdłuż Strugi Klasztornej w miejscowości Kartuzy- etap 1″

Zadanie dotyczące zagospodarowania terenu wzdłuż Strugi Klasztornej  w Kartuzach w formule „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na teren 1 i teren 2, obejmuje prace projektowe i roboty budowlane w zakresie zagospodarowania istniejących terenów zielonych w obrębie Strugi Klasztornej i zachodniej części Parku im. Solidarności w Kartuzach, z uwzględnieniem rozwiązań sprzyjających małej retencji wód opadowych, w tym:

1) wyczyszczenie i wyregulowanie istniejących basenów wraz ze skarpami,
2) renowacje i wyregulowanie koryta Strugi Klasztornej,
3) zaprojektowanie i wybudowanie ciągów pieszych wzdłuż Strugi Klasztornej,
4) zaprojektowanie i wybudowanie platform o walorach rekreacyjnych,
5) podniesienie walorów estetycznych przez posadzenie nowej roślinności: drzew, krzewów, traw, bylin i innych,
6) ustawienie ławek, koszy na śmieci i innych elementów małej architektury,

7) zaprojektowanie i budowę instalacji oświetlenia terenu.

 

 

Fot. 1 Wizualizacja platformy rekreacyjnej
Fot. 2 Byczkowski Zagospodarowanie terenu wzdłuż Strugi Klasztornej- teren 1
Fot. 3 Baseny przy Jeziorze Karczemnym

Ponadto w ramach inwestycji koryto Strugi Klasztornej zostało wyczyszczone,  wyregulowane i poddane faszynowaniu;  wybudowano ciągi piesze oraz platformy rekreacyjne. Tym samym Teren 1 znajdujący się przy Parku Solidarności  został zakończony i oddany do użytku.

Obecnie  prace trwają na Terenie nr 2, znajdującym się przy parkingu przy ul. Wzgórza Wolności , który  łączy ul. Wzgórze Wolności z istniejącą promenadą nad J. Karczemnym.

Realizacja dwóch etapów powyższego zadania utworzy atrakcyjny trakt pomiędzy Jeziorem Karczemnym i Jeziorem Klasztornym Małym.

Wykonawcą przedmiotowego zadania jest firma  HYDRO-MAG Sp. z o.o. z Chmielna.

Fot. nr 4 Byczkowski Zbiorniki przy J. Karczemnym
Fot. 5 Byczkowski. Zagospodarowanie Strugi Klasztornej- Teren 2

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›