Podczas wizji terenowej przeprowadzonej przez pracowników naukowych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie wskazano na potrzebę przerzutu wody i podniesienia jej poziomu w Jeziorze Karczemnym do stanu minimalnego, pożądanego z uwagi na uwarunkowania środowiskowe.

Gmina prowadzi systematyczny monitoring poziomu wody w Jeziorze Karczemnym. Panujące warunki atmosferyczne, w tym przede wszystkim znacznie niższa dla tle średnich historycznych ilość opadów w okresie od maja do października br., w połączeniu z prowadzonymi pracami refulacyjnymi powodują systematyczny spadek poziomu wody. Poziom ten na przełomie września i października osiągnął zakładaną wartość graniczną. Jednocześnie występujące na początku października opady atmosferyczne nie spowodowały znaczącej poprawy sytuacji w tym zakresie – co pozwala przewidywać, że nawet w przypadku pojawienia się opadów w najbliższej przyszłości nie wpłyną one w widoczny sposób na poziom wody w omawianym jeziorze.

W związku z zaistniałą sytuacją wystąpiła potrzeba podjęcia procesu przerzutu wody, który będzie trwał do momentu ustabilizowania się sytuacji lub zmiany warunków atmosferycznych skutkującej naturalnym wzrostem poziomu wód.

Dofinansowanie

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla którego instytucją pośredniczącą jest
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zobacz więcej ›