Burmistrz Kartuz podpisał umowę na realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu wzdłuż Strugi Klasztornej w Kartuzach w formule „zaprojektuj i wybuduj”.


Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu wzdłuż Strugi Klasztornej w Kartuzach w formule „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem na teren 1 ( działki nr 134 obr. 1, nr 60 obr. 3) i teren 2 (działki nr 1/46, 1/49, 1/50 obr. 5) – które to zadanie stanowi część projektu związanego z rekultywacją jezior.

Realizacja zamówienia doprowadzi do utworzenia nowego obszaru przeznaczonego do rekreacji z elementami małej retencji wód opadowych i połączenia terenów zabytkowej Kolegiaty z terenami miasta oraz brzegiem Jeziora Karczemnego.

Zamówienie obejmuje prace projektowe i roboty budowlane w zakresie zagospodarowania istniejących terenów zielonych w obrębie Strugi Klasztornej i zachodniej części Parku im. Solidarności w Kartuzach z uwzględnieniem rozwiązań sprzyjających małej retencji wód opadowych, w tym:

1) wyczyszczenie i wyregulowanie istniejących basenów wraz ze skarpami,
2) renowację i wyregulowanie koryta Strugi Klasztornej,
3) zaprojektowanie i wybudowanie ciągów pieszych wzdłuż Strugi Klasztornej,
4) zaprojektowanie i wybudowanie platform o walorach rekreacyjnych,
5) podniesienie walorów estetycznych przez posadzenie nowej roślinności: drzew, krzewów, traw, bylin i innych,
6) ustawienie ławek, koszy na śmieci i innych elementów małej architektury,
7) zaprojektowanie i budowę instalacji oświetlenia terenu.

Wybrano do realizacji ofertę firmy HYDRO-MAG Sp. z o.o. z Chmielna, która zaoferowała wykonanie zamówienia za cenę 2.203.000,01 zł brutto.

Terminem zakończenia realizacji zadania przewiduje się do dnia 30.06.2022 r.

Ponadto w dniu 8 lutego 2021 r. wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja powyższego zadania.

Funkcję inspektora nadzoru będzie pełniła firma PRIDM Michał Drywa z Kartuz.

Fot. UM Kartuzy, Na zdjęciu Burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński oraz Krzysztof Rybakowski przedstawiciel firmy HYDRO-MAG Sp. z o.o.